24 بازی پیدا کردن اختلاف تصاویر با جواب برای کودکان

0

بازی‌های فکری مانند پیدا کردن اختلاف تصاویر برای کودکان علاوه بر اینکه جنبه سرگرمی دارند، باعث افزایش  دقت و تمرکز، افزایش توانایی حل مسئله، کشف قابلیت‌های خود و تقویت حواس ۵ گانه و بالا رفتن میزان یادگیری در آنها می‌شود. تست هوش برای کودکان معمای تصویری کودکانه

با ما همراه باشید در این پست قصد داریم 24 بازی اختلاف تصاویر با جواب برای کودکان 5 تا 9 سال را به شما معرفی کنیم که می‌توانید به راحتی از آن‌ها استفاده کنید.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید:


Twitter


Telegram


Whatsapp


Facebook


Linkedin

تصویر شماره 1

دو تصویر زیر چه اختلاف‌هایی با هم دارند؟


24 بازی پیدا کردن اختلاف تصاویر برای کودکان

پاسخ

معمای تصویری برای کودکان

24 بازی پیدا کردن اختلاف تصاویر برای کودکان

تصویر شماره 2

به تصویر زیر دقت کنید و تفاوت آن‌ها را بیابید.


24 بازی پیدا کردن اختلاف تصاویر برای کودکان

پاسخ

تست هوش برای کودکان

24 بازی پیدا کردن اختلاف تصاویر برای کودکان

تصویر شماره 3

در دو تصویر زیر چند اختلاف وجود دارد؟


24 بازی پیدا کردن اختلاف تصاویر برای کودکان

پاسخ

معمای تصویری کودکانه

24 بازی پیدا کردن اختلاف تصاویر برای کودکان

تصویر شماره 4

به تصویر زیر خوب دقت کنید و تعداد اختلاف‌ها را بیابید.


24 بازی پیدا کردن اختلاف تصاویر برای کودکان

پاسخ

اختلاف تصاویر با جواب برای کودکان

24 بازی پیدا کردن اختلاف تصاویر برای کودکان

تصویر شماره 5

در دو تصویر زیر چند اختلاف وجود دارد؟


24 بازی پیدا کردن اختلاف تصاویر برای کودکان

پاسخ

معمای تصویری برای کودکان

24 بازی پیدا کردن اختلاف تصاویر برای کودکان

تصویر شماره 6

تعداد اختلاف‌های تصویر زیر را به کمک خود بیابید.


24 بازی پیدا کردن اختلاف تصاویر برای کودکان

پاسخ

تست هوش برای کودکان

24 بازی پیدا کردن اختلاف تصاویر برای کودکان

تصویر شماره 7

اختلاف‌های دو تصویر زیر را بیابید.


24 بازی پیدا کردن اختلاف تصاویر برای کودکان

پاسخ

معمای تصویری کودکانه

24 بازی پیدا کردن اختلاف تصاویر برای کودکان

تصویر شماره 8

به تصویر زیر خوب دقت کنید و تعداد اختلاف‌ها را بیابید.


24 بازی پیدا کردن اختلاف تصاویر برای کودکان

پاسخ

اختلاف تصاویر با جواب برای کودکان

24 بازی پیدا کردن اختلاف تصاویر برای کودکان

تصویر شماره 9

به کمک کودک خود تعداد اختلاف‌های دو تصویر زیر را بیابید.


24 بازی پیدا کردن اختلاف تصاویر برای کودکان

پاسخ

معمای تصویری برای کودکان

24 بازی پیدا کردن اختلاف تصاویر برای کودکان

تصویر شماره 10

در دو تصویر زیر چند اختلاف وجود دارد؟


24 بازی پیدا کردن اختلاف تصاویر برای کودکان

پاسخ

معمای تصویری کودکانه

24 بازی پیدا کردن اختلاف تصاویر برای کودکان

تصویر شماره 11

در دو تصویر زیر چند اختلاف وجود دارد؟

24 بازی پیدا کردن اختلاف تصاویر برای کودکان

پاسخ

24 بازی پیدا کردن اختلاف تصاویر برای کودکان

تصویر شماره 12

به تصویر زیر دقت کنید و تعداد اختلاف‌های آن‌ را به کمک کودک خود بیابید.

24 بازی پیدا کردن اختلاف تصاویر برای کودکان

پاسخ

24 بازی پیدا کردن اختلاف تصاویر برای کودکان

تصویر شماره 13

در دو تصویر زیر چند اختلاف وجود دارد؟

24 بازی پیدا کردن اختلاف تصاویر برای کودکان

پاسخ

تست هوش برای کودکان

24 بازی پیدا کردن اختلاف تصاویر برای کودکان

تصویر شماره 14

تعداد اختلاف‌های دو تصویر زیر را بیابید.

24 بازی پیدا کردن اختلاف تصاویر برای کودکان

پاسخ

اختلاف تصاویر با جواب برای کودکان

24 بازی پیدا کردن اختلاف تصاویر برای کودکان

تصویر شماره 15

در تصویر زیر چند اختلاف وجود دارد؟

24 بازی پیدا کردن اختلاف تصاویر برای کودکان

پاسخ

24 بازی پیدا کردن اختلاف تصاویر برای کودکان

تصویر شماره 16

تعداد تفاوت‌های دو تصویر زیر را بیابید.

24 بازی پیدا کردن اختلاف تصاویر برای کودکان

پاسخ

24 بازی پیدا کردن اختلاف تصاویر برای کودکان

تصویر شماره 17

به تصویر زیر دقت کنید و به کمک کودک خود تعداد اختلاف‌های آن‌ها را بیابید.

24 بازی پیدا کردن اختلاف تصاویر برای کودکان

پاسخ

معمای تصویری برای کودکان

24 بازی پیدا کردن اختلاف تصاویر برای کودکان

تصویر شماره 18

در دو تصویر زیر چند تفاوت وجود دارد؟

24 بازی پیدا کردن اختلاف تصاویر برای کودکان

پاسخ

24 بازی پیدا کردن اختلاف تصاویر برای کودکان

تصویر شماره 19

در دو تصویر زیر چند اختلاف وجود دارد؟


24 بازی پیدا کردن اختلاف تصاویر برای کودکان

پاسخ

24 بازی پیدا کردن اختلاف تصاویر برای کودکان

تصویر شماره 20

تعداد اختلاف‌های دو تصویر زیر را به کمک کودک خود بیابید.

24 بازی پیدا کردن اختلاف تصاویر برای کودکان

پاسخ

24 بازی پیدا کردن اختلاف تصاویر برای کودکان

تصویر شماره 21

در دو تصویر زیر چند اختلاف وجود دارد؟

24 بازی پیدا کردن اختلاف تصاویر برای کودکان

پاسخ

بازی اختلاف تصاویر برای کودکان

24 بازی پیدا کردن اختلاف تصاویر برای کودکان

تصویر شماره 22

تفاوت‌های دو تصویر زیر را بیابید.


24 بازی پیدا کردن اختلاف تصاویر برای کودکان

پاسخ

24 بازی پیدا کردن اختلاف تصاویر برای کودکان

تصویر شماره 23

تعداد اختلاف‌های دو تصویر زیر را بیابید.

24 بازی پیدا کردن اختلاف تصاویر برای کودکان

پاسخ

24 بازی پیدا کردن اختلاف تصاویر برای کودکان

تصویر شماره 24

به تصویر زیر دقت کنید و تعداد اختلاف‌های آن‌ها را بیابید.

24 بازی پیدا کردن اختلاف تصاویر برای کودکان

پاسخ

تست هوش کودکانه

24 بازی پیدا کردن اختلاف تصاویر برای کودکان

منبع:

www.freeprintablecoloringpages.net

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.